Author

Author's details

Date registered: 26 พฤษภาคม 2011

Latest posts

  1. การหารือเกี่ยวกับการจัดทำ/ต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม — 27 มกราคม 2022
  2. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยา — 21 มกราคม 2022
  3. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยา — 20 มกราคม 2022
  4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (screening)โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 — 20 มกราคม 2022
  5. พิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี — 18 มกราคม 2022

Author's posts listings

ม.ค.
27

การหารือเกี่ยวกับการจัดทำ/ต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบ …

Continue reading »

ม.ค.
21

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะ …

Continue reading »

ม.ค.
20

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะ …

Continue reading »

ม.ค.
20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (screening)โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200

ม.ค.
18

พิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยา …

Continue reading »

ม.ค.
17

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะ …

Continue reading »

ม.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

ม.ค.
05

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ …

Continue reading »

ธ.ค.
30

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะ …

Continue reading »

ธ.ค.
29

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะ …

Continue reading »

Older posts «