Category Archive: ความเสี่ยง

มี.ค.
13

ประชุมความเสี่ยงด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจั …

Continue reading »

มี.ค.
10

ประชุมความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รอ …

Continue reading »

มี.ค.
08

ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง กลุ่มบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริห …

Continue reading »

ก.พ.
25

ประชุมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริห …

Continue reading »

มิ.ย.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

มิ.ย.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การบริหารความเสี่ยง

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ค.
26

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีึ่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมค …

Continue reading »

ก.ค.
27

โครงการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ส.ค.
04

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการบริหารความเสี่ยงการเบิกเงินโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ กา …

Continue reading »

มิ.ย.
30

ขั้นตอนการควบคุมภายใน-งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Older posts «