Category Archive: ข่าวงานวิจัย

ต.ค.
09

สาขาวิชาชีววิทยาลงพื้นที่เพื่อบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เคลือบสารนาโนในการทำเกษตรอินทรีย์

ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 …

Continue reading »

ก.ย.
28

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

ก.ค.
25

ประชุมชี้แจงและลงนามสัญญารับทุน โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2564

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร …

Continue reading »

ก.ค.
20

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มรกต พุทธกาล และ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร

ก.ค.
06

โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน/การวิจัย (ออนไลน์)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.ค.
01

พิธีลงนามสัญญางานวิจัยร่วมภาคอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ม.ค.
29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

พ.ย.
13

ประชุมและลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2464

พ.ค.
28

เทคโนโลยีและกลไกจุลินทรีย์เพื่อการปลูกผักสลัดมาตรฐาน EU เพิ่มผลผลิต เพิ่มค่าโภชนาการอาหาร ลดต้นทุน ลดสารอันตรายปนเปื้อน

พ.ค.
28

การปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยชีวเทคโนโลยีและกลไกจุลินทรีย์ มาตรฐานอินทรีย์ไทย ตามศาสตร์พระราชา

Older posts «