Category Archive: U2T RMUTT

ธ.ค.
24

หารือแนวทางการลงนามความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการเพื่อการยกระดับชุมชน ตำบลสามโคก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย …

Continue reading »

ธ.ค.
01

กิจกรรม “การสร้างอัตลักษณ์ลายปักสไบมอญกับวิถีชาวบ้านสามโคก” ตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ …

Continue reading »

พ.ย.
11

ครงการการลดต้นทุนกระบวนการปลูกข้าวด้วยนวัตกรรมเกษตรชีวภาพ การสร้างงานการเพิ่มรายได้ ด้วยผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสินค้า OTOP

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจั …

Continue reading »

พ.ย.
02

โครงการการวิเคราะห์สภาพชุมชนและการจัดการแผนยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ”

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจั …

Continue reading »

ก.ค.
04

ทีมU2Tพื้นที่ตำบลสามโคก มอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนครนภิส แก้วช่วย …

Continue reading »

มี.ค.
13

ประชุมทีม U2T พื้นที่ตำบลลาดสวาย

มี.ค.
11

ประชุมทีม co-PM U2T ตำบลบางโพธิ์เหนือ

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจั …

Continue reading »

ก.พ.
24

ประชุมทำแผนกิจกรรม U2T RMUTT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย …

Continue reading »