Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ม.ค.
27

การหารือเกี่ยวกับการจัดทำ/ต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบ …

Continue reading »

ม.ค.
05

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ …

Continue reading »

ธ.ค.
27

การนำเสนอวิสัยทัศน์ การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ ของผู้สมควรได้รับตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่ …

Continue reading »

ธ.ค.
27

แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องช่วงปีใหม่

ธ.ค.
23

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุจิตรา สอนพงษ์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน

ธ.ค.
21

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบสอบตรง (กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)

ธ.ค.
21

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร …

Continue reading »

ธ.ค.
20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบ่มเพาะเยาวชนในชนบท ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลั …

Continue reading »

ธ.ค.
18

การประชุมรายงานผลกิจกรรมกิจกรรมชุมนุม Fab Lab และโครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ …

Continue reading »

ธ.ค.
13

สถาบันปัญญาภิวัฒน์เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Older posts «