«

»

ธ.ค.
21

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบสอบตรง (กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
(กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) รอบสอบตรง
รับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 11 กุมภาพันธ์ 2565

สาขาที่เปิดรับสมัคร
– สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
– สาขาวิชาสถิติประยุกต์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล
– สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-เทคโนโลยีเครื่องมือวัด
– สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
– สาขาวิชาการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2549 3613-5
หรือที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=20

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.