«

»

ม.ค.
05

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอกรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 นั้น

บัดนี้ การพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 ราย โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัทธ์ จงสวัสดิ์

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว นำเสนอกรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ ในการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อสภามหาวิทยาลัยระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที ให้ตอบข้อซักถามต่อสภามหาวิทยาลัยและใช้เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับเดียวกับที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว โดยไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมข้อมูล ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.