เอกสารงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
01. การรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นรายบุคคล119.0 KiB478
02. แบบภาระงานของอาจารย์ สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน45.6 KiB792
03. เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์1.5 MiB1276
04. แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา (สำหรับสายวิชาการ)42.0 KiB260
05. แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา (สำหรับสายสนับสนุน)69.6 KiB243
06. คำแนะนำในการดำเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 153.8 KiB325
07. จรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร3.3 MiB336
08. รายงานการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 256415.5 KiB54
09. รายงานการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 256415.2 KiB58
10. แผนการขอใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564491.7 KiB50
11. ตัวอย่างหลักฐานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ1.0 MiB318