คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

arranee ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร, ประธานหลักสูตร, หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารณี  โชติโก  
คุณวุฒิ

Ph.D. (Nutrition and Food Science)

Louisiana State University, United States of America

ปี 2558
  วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552
  วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549
ความเชี่ยวชาญ – Food and bioprocessing
e-mail arranee.chotiko@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4165
Jiraporn ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  อนันต์ชัยพัทธนา
คุณวุฒิ Ph.D.(Bioresource Engineering)
University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2556
  วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2548
  วท.บ.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2544
ความเชี่ยวชาญ – Detection, isolation and identification of foodborne and
food spoilage bacteria in raw food and ready-to-eat food
– Molecular gene cloning and gene expression of microbe
e-mail chiraporn_a@rmutt.ac.th, chiraporna@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4165
 Kittikoon ชื่อ-สกุล ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์
คุณวุฒิ ปร.ด. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ – การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
e-mail Kittikoon_t@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4165
ชื่อ-สกุล ดร.อัฎฐพล อิสสระ
คุณวุฒิ Ph.D. (Food Science and Technology)
Sejong University, Korea
  วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
e-mail utthapon_i@rmutt.ac.th, issara_u@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4165
ชื่อ-สกุล ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
คุณวุฒิ ปร.ด. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.ม. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ – การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
– การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
e-mail siriluck_s@rmutt.ac.th, siriluck.srn@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4165
ชื่อ-สกุล ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
คุณวุฒิ Ph.D. (Aquaculture) National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน
  วท.ม. (ชีววิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความเชี่ยวชาญ

– การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ
– การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์สารสำคัญในสาหร่าย

e-mail waleewan_c@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4165
ชื่อ-สกุล นางศศิประภา อัศวะวิบูลย์
คุณวุฒิ MBA. General Management
ความเชี่ยวชาญ  
e-mail Sasiprapha_a@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4165
ชื่อ-สกุล ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ
คุณวุฒิ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
ความเชี่ยวชาญ  
e-mail Sasiprapha_a@rmutt.ac.th, phothisuwan.me@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4165
  ชื่อ-สกุล ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล
คุณวุฒิ  
ความเชี่ยวชาญ  
e-mail khwanjai_kl@rmutt.ac.th, kkhwanjai@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4165
  ชื่อ-สกุล ดร.ปฤณท์ธพร สงวนสุทธิกุล
  คุณวุฒิ  
  ความเชี่ยวชาญ  
  e-mail printaporn_s@rmutt.ac.th, pingprinta0727@gmail.com
  เบอร์โทร 02 549 4165

 รายชื่อเจ้าหน้าที่สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

Subisa ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล นางสาวสุไบซะ  จำนงลักษณ์
e-mail subaisa_jum@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4150
 wachirapon ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นายวชิรพันธุ์ กันป้อง
e-mail wachirapon35@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4180

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.