คณาจารย์สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ชื่อ-สกุล อาจารย์จริญญา ทะหลวย
คุณวุฒิ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2546
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ปี 2540
e-mail jrattanakorn@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4195
Pichet หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์,  ประธานหลักสูตร
ชื่อ-สกุล ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์
คุณวุฒิ ปร.ด (เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2560
วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2551
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2548
e-mail pichate_k@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4195
nipat ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
คุณวุฒิ ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2554
วท.ม.(ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี 2545
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี 2542
e-mail nipat_j@rmutt.ac.th, nipatj@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 4141
jaturapit ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์บนอินเทอร์เน็ทในทุกสรรพสิ่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว
คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2550
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2540
e-mail k_jatura@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4195
อ.ยุรีย์-218x300 ตำแหน่ง อาจารย์
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรีย์ วรวิชัยยันต์
คุณวุฒิ พบ.ม.(สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2535
ศบ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2528
e-mail uerrw@yahoo.com, ureewdummy@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4195
ปองพล-นิลพฤกษ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ช่วยราชการ)
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล นิลพฤกษ์
คุณวุฒิ M.Sc. (Computer Science) Asian Institute of Technology ปี 2555
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2553
e-mail pongpon_n@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4161
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์
คุณวุฒิ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปี 2546
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปี 2541
e-mail cdsmile@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4195

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา

chaba ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล นางสาวชบา กาศเจริญ
คุณวุฒิ บธ.บ.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2552
e-mail chaba_natty@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4168

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.