ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

 natenapit ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย
โทรศัพท์ 0 2549 4142
โทรสาร 0 2549 4119
E-mail netnapit_k@rmutt.ac.th,
jnetnapit@gmail.com

งานวิจัยและประเมินผล

akapong หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคพงษ์ พันธ์พฤกษ์
โทรศัพท์ 0 2549 4158
โทรสาร 0 2549 4164
E-mail aumaum18@hotmail.com
 suchart เจ้าหน้าที่งานวิจัยและประเมินผล
ชื่อ นายสุชาติ สืบสาม
โทรศัพท์ 0 2549 4164
E-mail dome_su@hotmail.com

งานบริการวิชาการ

juthamanee หัวหน้างานบริการวิชาการ
ชื่อ นางสาวจุฑามณี ศรีสุทธิ์
โทรศัพท์ 0 2549 4157
E-mail mu_ling7@hotmail.com

งานห้องสมุด

หัวหน้างานห้องสมุด
ชื่อ นางชรินธร แก้งคำ
โทรศัพท์ 0 2549 4176
E-mail icecream1943@hotmail.com

งานสารสนเทศ

podjarin หัวหน้างานสารสนเทศ
ชื่อ นางสาวพจรินทร์ ผาสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2549 4176
E-mail podjarin@rmutt.ac.th

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

 anucha หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา
ชื่อ  ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
เบอร์โทรศัพท์ 0 2549 4164
E-mail aimdala@hotmail.com
Taweesak เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
ชื่อ นายทวีศักดิ์ มีทองคำ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2549 4150
E-mail epe568_power22@hotmail.com

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.