แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียน

NameSizeHits
NameSizeHits
หนังสือรับรองการขอชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน80.3 KiB432
แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB634

ข้อปฏิบัติ/แบบรายงาน/คำร้อง สำหรับการสอบ ฝ่ายวิชาการ (สำหรับนักศึกษา)

NameSizeHits
NameSizeHits
1.ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาผู้เข้าสอบ.docx46.2 KiB76
2.ใบคำร้องขออนุญาตสอบ126.9 KiB129
3. แบบคำร้องขอสอบกรณีตารางซ้ำซ้อน49.4 KiB15

 

01-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว
02-แบบขอเอกสารการศึกษา
03-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)
04-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า
05-แบบขอเทียบโอนรายวิชา
06-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)
07-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา
08-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF
09-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา
10-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์
11-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)
12-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.
13-แบบขอสำเร็จการศึกษา
14-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
15-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา
16-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
17-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป