ฝ่ายบริหารและวางแผน

บุคลากรฝ่ายบริหารและวางแผน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

autsadawut ชื่อ ผศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
โทรศัพท์ 0 2549 4146
โทรสาร 0 2549 4119
E-mail atsadawut_a@rmutt.ac.th,
areesirisuk@gmail.com

สำนักงานคณบดี

Thapanee_sci หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ชื่อ นางฐาปณี บุณยเกียรติ
โทรศัพท์ 0 2549 4144
โทรสาร 0 2549 4119
E-mail
poonsri เลขาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ นางสาวพูนศรี สินศิริวัฒนา
โทรศัพท์ 0 2549 4149
E-mail kung00333@hotmail.com

งานแผนงานและโครงการ

Orawan หัวหน้างานแผนงานและโครงการ
ชื่อ นางสาวอรวรรณ บ่อกลม
โทรศัพท์ 0 2549 4153
E-mail orwan@hotmail.com

งานพัสดุ

sujitra หัวหน้างานพัสดุ
ชื่อ นางสาวสุจิตรา สอนพงษ์
โทรศัพท์ 0 2549 4160
E-mail neverdie_jung@hotmail.com
Sarai เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ชื่อ นางสาวสาหร่าย นวลโกฏ
โทรศัพท์ 0 2549 4160
E-mail sarai_jung@hotmail.com

งานสารบรรณ

Jaruwan หัวหน้างานสารบรรณ
ชื่อ นางสาวจารุวรรณ สุวรรณเกิด
โทรศัพท์ 0 2549 4152
E-mail jar_ple@yahoo.com

งานการเงินและบัญชี

Ubonwanna หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ชื่อ นางสาวอุบลวรรณา ชาติสำโรง
โทรศัพท์ 0 2549 4163
E-mail ubonwana@hotmail.com

งานบุคลากร

Supattra หัวหน้างานบุคลากร
ชื่อ นางสุภัทรา จันทรรังสี
โทรศัพท์ 0 2549 4154
โทรสาร 0 2549 4119
E-mail jawa_2516@hotmail.com

งานประชาสัมพันธ์

keeratiburt หั วหน้างานประชาสัมพันธ์
ชื่อ อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร
โทรศัพท์ 0 2549 4161
E-mail keeratiburt_k@rmutt.ac.th
Subisa เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ นางสาวสุไบซะ  จำนงลักษณ์
โทรศัพท์ 0 2549 4150
E-mail subaisa_jum@hotmail.com

งานเอกสารการพิมพ์

sujitra หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์
ชื่อ นางสาวสุจิตรา สอนพงษ์
โทรศัพท์ 0 2549 4160
E-mail neverdie_jung@hotmail.com
Montha เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์
ชื่อ นางมนฑา ชื่นจรูญ
โทรศัพท์ 0 2549 4166

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

อ.กิตติพงศ์-218x300 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ชื่อ อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
โทรศัพท์ 02 549 4137, 4138
E-mail wit_kittpong@hotmail.com
Singkhon เจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่
ชื่อ นายสิงหลย์ ช่วยชูเชิด
โทรศัพท์ 0 2549 4171
Sujin เจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่
ชื่อ นายสุจินต์ เมืองจินดา
โทรศัพท์ 0 2549 4171
เจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่
ชื่อ นายไกรวิชญ์ พึ่งบางกรวย
โทรศัพท์ 0 2549 4171

งานกิจการพิเศษ

poonsri หัวหน้างานกิจการพิเศษ
ชื่อ นางสาวพูนศรี สินศิริวัฒนา
โทรศัพท์ 0 2549 4149
E-mail kung00333@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบริหารและวางแผน

Montha เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบริหารและวางแผน
ชื่อ นางมนฑา ชื่นจรูญ
โทรศัพท์ 0-2549-4152, 4153, 4154

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.