ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา
http://www.sci.rmutt.ac.th/sdsci/

ติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้อง ST1102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
งานแนะแนว   (เวลาทำการ 12.00-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. )
ห้อง ST1 109 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ad7 ชื่อ ดร.มรกต พุทธกาล
โทรศัพท์ 0 2549 4145
โทรสาร 0 2549 4119
E-mail morak555@gmail.com

งานกิจกรรมนักศึกษา

nitiwat หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
โทรศัพท์ 0 2549 4155
E-mail cnwatthn@hotmail.com

งานศิลปวัฒนธรรรม

oam หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
ชื่อ อาจารย์โอม สถิตยนาค
โทรศัพท์ 0 2549 4172
E-mail oam_st@hotmail.com

งานวินัยและจริยธรรม

หัวหน้างานวินัยและจริยธรรม
ชื่อ อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม
โทรศัพท์ 02 549 4140
E-mail paitoon_s@rmutt.ac.th, orfrank@hotmail.com

งานกีฬาและนันทนาการ

Pradabrat หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดับรัฐ  ประจันเขตต์
โทรศัพท์ 0 2549 4177
E-mail pradabrat@yahoo.com

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Sureeporn เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อ นางสุรีย์พร  ล่าจำปา
โทรศัพท์ 0 2549 4155
E-mail suree_45@hotmail.com
J เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อ นายกิตติศักดิ์ มะยาระ
โทรศัพท์ 0 2549 4155
E-mail kittisak.mayara@gmail.com

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.