ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 naris ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร์ บาลทิพย์
โทรศัพท์ 0 2549 4143
โทรสาร 0 2549 4159
E-mail naris_b@rmutt.ac.th, n_barnthip@hotmail.com

งานทะเบียนและวัดผล

wasana หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
ชื่อ อาจารย์วาสนา ทองกำแหง
โทรศัพท์ 0 2 549 4156
โทรสาร 0 2549 4159
E-mail pui555_9@hotmail.com
Ratwadee เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
ชื่อ นางสาวรัตน์วดี เล็กเจริญ
โทรศัพท์ 0 2 549 4156
E-mail babygril555@gmail.com

งานพัฒนาหลักสูตร

 sarawut หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ใจเย็น
โทรศัพท์ 0 2549 4158
โทรสาร 0 2549 4159
E-mail sarawutjaiyen@gmail.com
 Natjanan เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
ชื่อ นางสาวนัจนันท์ โพธิ์เย็น
โทรศัพท์ 0 2549 4158
โทรสาร 0 2549 4159
E-mail meen_nadchanan@hotmail.com

งานสหกิจศึกษา

DSC_0176 หัวหน้างานสหกิจศึกษา
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
โทรศัพท์ 0 2549 4169
โทรสาร 0 2549 4115
E-mail nbuddhakala@yahoo.com
Waratip เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา
ชื่อ นางสาววราทิพย์ ตาสาย
โทรศัพท์ 0 2549 4169
E-mail su_cat@hotmail.com
Isamaporn เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา
ชื่อ นางอิสมาภรณ์ ทองอุ่นเรือน
โทรศัพท์ 0 2549 4136
E-mail ismarpron@hotmail.com

งานประกันคุณภาพ

Ancharee หัวหน้างานประกันคุณภาพ
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด
โทรศัพท์ 0 2549 4137
โทรสาร 0 2549 4137
E-mail unchalee_t@hotmail.com
juthamanee เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
ชื่อ นางสาวจุฑามณี ศรีสุทธิ์
โทรศัพท์ 0 2549 4157
E-mail mu_ling7@hotmail.com

งานบัณฑิตศึกษา

Amon หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์
โทรศัพท์ 02 549 3536
E-mail a_chaiyasat@mail.rmutt.ac.th
Ratwadee เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา
ชื่อ นางสาวรัตน์วดี เล็กเจริญ
โทรศัพท์ 0 2549 4156
E-mail babygril555@gmail.com

งานวิเทศสัมพันธ์

 arranee หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารณี  โชติโก
โทรศัพท์ 0 2549 4177
E-mail arranee.chotiko@gmail.com
Waratip เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ นางสาววราทิพย์ ตาสาย
โทรศัพท์ 0 2549 4169
E-mail su_cat@hotmail.com

 

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.