อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4177,4178,4179,4180
http://www.sci.rmutt.ac.th/bio

Ueangfa ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อ-สกุล ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
คุณวุฒิ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ – วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
e-mail ueangfa@yahoo.com
เบอร์โทร 02-549-4180

ตำแหน่ง หัวหน้างานสหกิจ
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
คุณวุฒิ วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  กศ.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
  กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ – สรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ
– สรีรวิทยาของสัตว์
– การประยุกต์ใช้สมุนไพรต่อสรีรวิทยาสัตว์
e-mail nbuddhakala@yahoo.com
เบอร์โทร 02-549-4169

Sukhan2015 ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
คุณวุฒิ วท.ด.(นิเวศวิทยาป่าไม้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วท.ม.(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
  วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
e-mail sukhan@mail.rmutt.ac.th, sukhanratt@hotmail.co.th
เบอร์โทร 02-549-4177

Sujaya ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจยา  ฤทธิศร
คุณวุฒิ วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วท.ม.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ – การตรวจสอบจุลินทรีย์และการสร้างระบบมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
– การผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรม
e-mail ritthisorn_s@yahoo.co.th
เบอร์โทร 02-549-4177

ชื่อ-สกุล ดร.ดลนภา แก้วภา
คุณวุฒิ ปร.ด.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
  วท.ม.(ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วท.บ.(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ – Molecular biology
– Enzyme technology
– Protein expression and purification
e-mail dolnapa_k@rmutt.ac.th, kdolnapa@gmail.com
เบอร์โทร 02-549-4180

manida-1 ชื่อ-สกุล อาจารย์มานิดา  โชรัมย์
คุณวุฒิ วท.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ – จุลชีววิทยา
e-mail finorose@hotmail.com
เบอร์โทร 02-549-4180

Prapaporn ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี
ชื่อ-สกุล ดร.ประภาพร พงษ์ไทย
คุณวุฒิ วท.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ – จุลชีววิทยา
– การบำบัดน้ำเสีย
– การผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรม
e-mail pongthai_p@hotmail.com
เบอร์โทร 02-549-4149

Pradabrat ตำแหน่ง หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดับรัฐ  ประจันเขตต์
คุณวุฒิ  
  วท.ม.(จุลชีววิทยาประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วท.บ.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ความเชี่ยวชาญ – จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
– จุลชีววิทยาของดิน
e-mail pradabrat@yahoo.com
เบอร์โทร 02-549-4177

Suttawan ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
คุณวุฒิ วท.ด.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.บ.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ – คุณภาพน้ำทางด้านต่างๆ
– นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
– เทคโนโลยีของสาหร่าย
e-mail suttawan@hotmail.com, sutthawan_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02-549-4180

autsadawut ตำแหน่ง รองฝ่ายบริหารและวางแผน
ชื่อ-สกุล ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
คุณวุฒิ Ph.D. (Biotechnology)
National Pingtung University of Science
and Technology, Taiwan
  วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ – วิศวกรรมชีวกระบวนการ
– เทคโนโลยีการหมัก
e-mail areesirisuk@hotmail.com
เบอร์โทร 02-549-4177

Jantima ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฑีฆะ
คุณวุฒิ Ph.D.(Environmental Science and Engineering)
Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น
  วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ – พลาสติกชีวภาพ
e-mail jantima@rmutt.ac.th,  jan_pokpong@yahoo.com
เบอร์โทร 02-549-4177

ชื่อ-สกุล อาจารย์วรกวี   ชุมวรฐายี
คุณวุฒิ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
  วท.ม.(พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วท.บ.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ – 
e-mail worza@hotmail.com
เบอร์โทร 02-549-4180

Wanthanee ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
คุณวุฒิ วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ – Bacterial and microalgae cell culture in small
and large scales production
– Molecular biology, gene expression and genetic
engineering techniques
– Protein expression and purification, thylakoid extraction,
Western blot analysis
e-mail wanthanee_k@rmutt.ac.th, p_wanthane@hotmail.com
เบอร์โทร 02-549-4180

nutchaya ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา คำรังษี
คุณวุฒิ ปร.ด.(สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วท.ม.(สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ – สัตววิทยา
– วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
e-mail nutchaya-69@hotmail.com
เบอร์โทร 02-549-4180

Panarat2015 ชื่อ-สกุล ดร.พนารัตน์ ทองเพิ่ม
คุณวุฒิ ปร.ด.(พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วท.ม.(พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ – พฤกษศาสตร์
e-mail pana_poem@hotmail.com
เบอร์โทร 02-549-4180

thanasak ชื่อ-สกุล ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
คุณวุฒิ  
   
  วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ – จุลชีววิทยา
e-mail science_thanasak@hotmail.com
เบอร์โทร 02-549-4180

jetnipit2018 ชื่อ-สกุล ดร.เจตนิพิฐ บ่อทอง
คุณวุฒิ Ph.D. Veterinary Medicine (Bioinformatics)
  วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ความเชี่ยวชาญ – Bioinformatics
e-mail iewjednipit@gmail.com
เบอร์โทร 02-549-4180

Kanaporn-bio ชื่อ-สกุล ดร.คณาภรณ์ สุจริต
คุณวุฒิ ปร.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ – อนุกรมวิธานของแอคติโนแบคทีเรีย
– การควบคุมทางชีวภาพในพืช
– สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์
e-mail kanaporn_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02-549-4180

ชื่อ-สกุล ดร.สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
คุณวุฒิ ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ – พันธุ์ศาสตร์ระดับเซลล์ของสัตว์
– พันธุ์ศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุล
e-mail sukhonthip_d@rmutt.ac.th, isukhonthip@gmail.com
เบอร์โทร 02-549-4177

รายชื่อเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีววิทยา

Jaruwan ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล นางสาวจารุวรรณ สุวรรณเกิด
คุณวุฒิ ศศ.บ.(การจัดการการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
e-mail jaruwan_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4152
Warittorn ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นายวริชธร   พูลทอง
คุณวุฒิ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
e-mail  –
เบอร์โทร 02 549 3541
Uriwan ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล นางสาวอุไรวรรณ ไผ่จันทร์ ไผ่จันทร์
คุณวุฒิ วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
e-mail  –
เบอร์โทร 02 549 4180
Natthapon ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นายณัฐพล ชาวสวน
คุณวุฒิ วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
e-mail  –
เบอร์โทร 02 549 4180
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นายวิทวัส คำแก้ว
คุณวุฒิ วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยพะเยา
e-mail jwitmicro@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4180