อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4196, 4139, 4140, 4172
http://www.sci.rmutt.ac.th/math

wanna ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุล ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
คุณวุฒิ ปร.ด.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2554
วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2548
คบ.(คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2541
e-mail wanna_sriprad@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4172
nangnouy ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย ทรงกำพล
คุณวุฒิ คม.(การศึกษาคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2527
คบ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2524
e-mail nangnouy_s@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4172
nonthiya ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ดร.นนธิยา มากะเต
คุณวุฒิ วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2556
วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2545
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2543
e-mail nonthiyam@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4139
DSC_0407 ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์อลงกต สุวรรณมณี
คุณวุฒิิ วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2546
e-mail kotmaster2@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4139
umaraporn ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์อมราภรณ์ บำเพ็ญดี
คุณวุฒิื วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2550
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี 2543
e-mail nok1533@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4172
kulprapa ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลประภา ศรีหมุด
คุณวุฒิ วท.ม.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545
วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2542
e-mail kulprapa_s@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4139
wasana ตำแหน่ง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
ชื่อ-สกุล อาจารย์วาสนา ทองกำแหง
คุณวุฒิ วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2551
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี 2543
e-mail pui555_9@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4159
024-1 ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์อัคเรศ สิงห์ทา
คุณวุฒิ วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2551
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี 2543
e-mail nusbeam2@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4139
oam ตำแหน่ง หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล อาจารย์โอม สถิตยนาค
คุณวุฒิ วท.ม.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551
วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2547
e-mail oam_st@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4172
somnuk ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมนึก ศรีสวัสดิ์
คุณวุฒิ วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2545
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2532
e-mail nuk_srisawat@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4172
 kamonrat ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
คุณวุฒิ ปร.ด.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2557
ค.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี 2550
e-mail kamonrat_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 0 2549 4139
mongkol ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์มงคล ทาทอง
คุณวุฒิ วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2547
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2543
e-mail tatong_max1122@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4139
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา
คุณวุฒิ วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2557
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2534
e-mail tawan08@gmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4139
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์
คุณวุฒิ ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2558
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2553
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2551
e-mail sci_math@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4139
 Wongwisarut ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
คุณวุฒิ ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2559
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2555
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2553
e-mail
เบอร์โทร 0 2549 4139
 Pakeeta ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคีตา สุขประเสริฐ
คุณวุฒิ ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2561
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2554
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2550
e-mail pakeeta_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 0 2549 4139
 Parinyawat ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ดร.ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ
คุณวุฒิ วท.ด.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2561
วท.ม.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2555
e-mail parinyawat_c@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 0 2549 4139
 Dr.Ratthaprom-math ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ดร.รัฐพรหม พรหมคำ
คุณวุฒิ Dr.rer.nat (University of Wuerzburg) ปี 2562
วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2552
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2550
e-mail ratthaprom_p@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 0 2549 4139
warunee ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุล นางวารุณี คำภีระ
e-mail nee_note@yahoo.com
เบอร์โทร 0 2549 4167
 sirimongkol ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นายศิริมงคล รัตนสมุทร
e-mail rattanasamut99@gmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4139