อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4197, 4198, 4162

santi ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
คุณวุฒิ ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2556
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2546
บธ.บ.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี 2540
e-mail santi_p@rmutt.ac.th, soa_hero@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 4164
chutima2015 ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
คุณวุฒิ ปร.ด.(สาขาเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2556
ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2543
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ปี 2538
e-mail chutima_p@rmutt.ac.th
chucane@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
DSC_0448 ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
คุณวุฒิ วท.ม.(โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2545
อส.บ(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปี 2537
e-mail suthap@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์
คุณวุฒิ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปี
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี
e-mail tidtop@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
krimon ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรมน มณีศิลป์
คุณวุฒิ วศ.ม.(วิศวกรรมสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2548
อศ.บ.(เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2545
e-mail kraimon@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
 anucha ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
คุณวุฒิ ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2554
คอ.ม.(สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2547
ปท.ส.(ไฟฟ้า-สื่อสาร)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ปี 2543
e-mail aimdala@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4164
 wiparat ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
คุณวุฒิ ปร.ด.(วิศวกรรมระบบและข้อมูล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2560
วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2555
  วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี 2549
e-mail icomnex@hottmail.com
เบอร์โทร 02 549 4164
ตำแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร
คุณวุฒิ Master of Computer Science, The University of Queensland ปี 2558
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2553
e-mail keeratiburt_k@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4161
chaba ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล นางสาวชบา กาศเจริญ
คุณวุฒิ บธ.บ.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2552
e-mail chaba_natty@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4168
nopporn ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นายนพพร กำจาย
คุณวุฒิ วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2550
e-mail nopporn@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4162