อาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์

รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 549 4137-8
เว็บไซต์ : http://www.stat.rmutt.ac.th

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
คุณวุฒิ ปร.ด.(วิจัย วัดผลและสถิติทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2555
วท.ม.(สถิติประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2544
วท.บ.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2540
e-mail tipats@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
อ.อัชฌาณัท-218x300 ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์
คุณวุฒิ  ปร.ด.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556
สต.ม.(สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2539
วท.บ(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2533
e-mail ra.atchanath@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
อ.สุภาพร-218x300 ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์สุภาพร นนทนำ
คุณวุฒิ วท.ม.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2533
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ปี 2529
e-mail snontanum@windowslive.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
อ.อัญชลี-218x300 ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด
คุณวุฒิ Ph.D.(Statistics) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554
วท.ม.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2547
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2542
e-mail unchalee-t@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
อ.วิยดา-218x300 ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา คำเอม
คุณวุฒิ ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2557
วท.ม.(สถิตประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2545
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2543
e-mail wiyada.kum@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
อ.อิศราภรณ์-218x300 ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร
คุณวุฒิ วท.ม.(สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2549
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2539
e-mail isiss12@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
อ.กิตติพงศ์-218x300 ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ชื่อ-สกุล อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
คุณวุฒิื วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย ปี 2555
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2551
e-mail wit_kittpong@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
ekapak ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์เอกภักดิ์ ตันประยูร
คุณวุฒิื วท.ม.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2553
วท.บ.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2549
e-mail um_umkrub@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
 อ.วิมลมาศ-218x300 ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
คุณวุฒิ ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2557
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2552
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2550
e-mail pondthink@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
 อ.ศิรินภา-218x300
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินภา อายุยืน
คุณวุฒิ ปร.ด.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี 2558
วท.ม.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2553
วท.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2548
e-mail sirinapa_a@rmutt.ac.th, sirinapastat@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
 Jeerawadee
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์จีราวดี พุ่มเจริญ
 คุณวุฒิ วท.ม.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2545
วท.บ.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2542
e-mail c_cat_77@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
 kanittha-stat
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค
คุณวุฒิ ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
e-mail yamnak@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์
คุณวุฒิ
e-mail k.konrawut@gmail.com, konrawut_k@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
warunee ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์
ชื่อ-สกุล นางวารุณี คำภีระ
เบอร์โทร 02 549 4167
 sirimongkol ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นายศิริมงคล รัตนสมุทร
เบอร์โทร 02 549 4139