อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4186, 4187, 4188, 4192, 4193

Web site http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/

deaw ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อ-สกุล ดร.เดี่ยว อภัยราช
คุณวุฒิ ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-mail deaw65@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02 549 4187
Research Interested Electronics and Instrument
ad7 ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล ดร.มรกต พุทธกาล
คุณวุฒิ ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
E-mail morak555@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02 549 4145
Research Interested Synchrotron Radiation Application, Alternative Energy, Artificial Intelligence
naris ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร์ บาลทิพย์
คุณวุฒิ Ph.D.(Materials Science and Engineering) The Pennsylvania State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รป.บ.(การบริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
E-mail naris_b@rmutt.ac.th, n_barnthip@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02 549 4186
Research Interested Biomaterials, Medical Materials, Biophysics, Protein Adsorption, Nanofibers, Hydrogel
รางวัลและผลงาน>>
nitiwat ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี, หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิวัฒน์  ชูสกุล
คุณวุฒิ Ph.D.(Geophysics) Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
วท.ม.(โลกศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail cnwatthn@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4186
Research Interested Geophysics, Atmospheric Physics and Space Physics, Natural Disasters, Agriculture Meteorology, weather and Climate, Data analysis for Geographic information Systems (GIS), Renewable Energy
jarat ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัส บุณยธรรมา
คุณวุฒิ วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ.(เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail charud2555@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4192
Research Interested E-Learning
janthanee ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี อุทธิสินธุ์
คุณวุฒิ คม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คบ.(ฟิสิกส์) สถาบันราชภัฏสกลนคร
E-mail janthaneeau@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4186
Research Interested Educational Physics, Science Teaching, E-learning
akapong ตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
คุณวุฒิ ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ม.(มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail aumaum18@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4193
Research Interested Scintillation Materials, Radiation Physics, Radiation Detection
11016550_10206046271743028_761207269_n ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุศย์ ทองพูล
คุณวุฒิ ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ม.(มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail nuchphysics@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4193
Research Interested Carbon and Metal Oxide Nanomaterials
surarit ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรฤทธิ์  ปี่เพราะ
คุณวุฒิ Ph.D.(Chemical Physics) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail surarit@rmutt.ac.th, surapepore@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4193
Research Interested Quantum Mechanics
รางวัลและผลงาน>>
sarawut ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ใจเย็น
คุณวุฒิ วศ.ด.(วิศวกรรมนิวเคลียร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
E-mail sarawut@rmutt.ac.th, sarawutjaiyen@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4193
Research Interested Radiation Physics and Nuclear Engineering, Radiation Detection and Measurement, Ion beam focusing, Radiography
kittithanapat ชื่อ-สกุล ดร.กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์
คุณวุฒิ Ph.D.Natural History Science (Cosmoscience) Hokkaido University
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
E-mail scisun@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์  02-549-4192
Research Interested Star evolution, Renewable energy, The relationship between lighting and the earth atmosphere
chanoknan ชื่อ-สกุล อาจารย์ชนกนันท์ บางเลี้ยง
คุณวุฒิ (ลาศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหิดล)
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.(ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail bchanoknan@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4186
Research Interested Physics education, Cosmic rays and space weather
chantana ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
คุณวุฒิ วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail chantana_rmutt@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02 549 4193
Research Interested Thin films and applications, vacuum technology, material science
purippat ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์  กันธา
คุณวุฒิ วท.ด.(วัสดุศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม.(วัสดุศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(วัสดุศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail puripat_k@rmutt.ac.thpooripat141@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4192
Research Interested Piezoelectric Ceramics, Electro-ceramics, Glass-ceramics
รางวัลและผลงาน>>
ruamporn ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร  โพธิ์ทอง
คุณวุฒิ วท.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail ruamporn_p@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4192
Research Interested Materials Science, Composites, Electroceramics, Cement
รางวัลและผลงาน>>
atipong ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
คุณวุฒิ วท.ด. (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail atipong_b@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4186
Research Interested Structural Analysis, X-ray Spectroscopy
รางวัลและผลงาน>>
russameeruk ชื่อ-สกุล ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
คุณวุฒิ ปร.ด.(นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม.(นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์-เครื่องมือ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-mail russameeruk@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4187
Research Interested Nanomaterial, Sonochemical process, Sol-gel spin coating, Nanocellulose, Metal Oxide
 porramian ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
คุณวุฒิ ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail porramian_p@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4187
Research Interested Nonlinear physics, Excitable media, Cold plasma for agriculture and Nano bubbles for agriculture
 jakapan ชื่อ-สกุล ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
คุณวุฒิ ปร.ด.(นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
E-mail ithree43@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4187
Research Interested Nanomaterials, Nanoscience and nanotechnology, Photocatalyst, Titanium dioxide
 Dr.Umpon ชื่อ-สกุล ดร.อำพล ใจรักษ์
คุณวุฒิ ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.บ.(ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail ajairuk@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4193
Research Interested Mathematical Physics, Medical Hub
ชื่อ-สกุล ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
คุณวุฒิ วท.ด.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail buaisakura@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4187
Research Interested Materials Science, Glass-Science, Glass-ceramics
รางวัลและผลงาน>>
ชื่อ-สกุล ดร.นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
คุณวุฒิ ปร.ด.(ฟิสิกส์)​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(ฟิสิกส์)​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(ฟิสิกส์)​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail narit_f@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4187
Research Interested การประกอบเซลล์แสงอาทิตย์​ชนิดเพอรอฟสไกต์, การติดตั้งระบบสุญญากาศ, ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร, การประดิษฐ์​เครื่องมือด้านไฟฟ้า​ อิเล็กทรอนิกส์​ต้นทุนต่ำ
เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
sawanya ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อ-สกุล นางสวรรยา สีหะราช
e-mail sawanya_see@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4167
watcharin ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ด้านห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นางสาววัชรินทร์  เจริญสิงขรณ์
e-mail watcharin_nam@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4188
 ratchanon ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ด้านห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นายรัฐชนนท์ มั่นจันทร์
e-mail tampruklek@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4188
17-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ด้านห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นายกมลพร ศรีโลพันธุ์
e-mail kamon_zaa@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4188