ธ.ค.
28

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/107426

ธ.ค.
27

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/107442

ธ.ค.
27

การนำเสนอวิสัยทัศน์ การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ ของผู้สมควรได้รับตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ ที่จะนำพาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ของผู้สมควรได้รับตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/107385

ธ.ค.
27

สมัครเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักปฏิบัติ พัฒนา นวัตรกร และสร้างสรรค์นวัตกรรม”

ธ.ค.
27

แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องช่วงปีใหม่

ธ.ค.
24

หารือแนวทางการลงนามความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการเพื่อการยกระดับชุมชน ตำบลสามโคก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประภาส ทองรัก ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการฯ และอาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลสามโคก ท่านนิรันดร์ ใจป้ำ ปลัดเทศบาลตำบลสามโคก คุณชาญชัย สุรวัฒนาประเสริฐ​ และคณะทำงานของเทศบาลฯ ร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (ปี 2564) ถอดบทเรียนโครงการฯ ปัญหา/อุปสรรค และแผนการดำเนินการโครงการฯ ระยะที่ 2 และหารือแนวทางการลงนามความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการเพื่อการยกระดับชุมชน ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/107364

ธ.ค.
23

ขอแสดงความยินดีกับคุณพวนศักดิ์ หงส์ทวี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

ธ.ค.
23

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุจิตรา สอนพงษ์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน

ธ.ค.
23

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น

ธ.ค.
21

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบสอบตรง (กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)

Read the rest of this entry »

Older posts «

» Newer posts