ธ.ค.
27

สมัครเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักปฏิบัติ พัฒนา นวัตรกร และสร้างสรรค์นวัตกรรม”

ธ.ค.
21

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบสอบตรง (กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)

Read the rest of this entry »

ม.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

ม.ค.
05

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอกรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 นั้น

บัดนี้ การพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 ราย โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัทธ์ จงสวัสดิ์

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว นำเสนอกรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ ในการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อสภามหาวิทยาลัยระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที ให้ตอบข้อซักถามต่อสภามหาวิทยาลัยและใช้เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับเดียวกับที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว โดยไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมข้อมูล ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ธ.ค.
30

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-9.25 น. 10.20-11.15 น. และ 11.15-12.10 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet.

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://sci.rmutt.ac.th/photo/107468

ธ.ค.
29

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 10.20 น. ผ่านระบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/107458

ธ.ค.
28

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/107426

ธ.ค.
27

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/107442

ธ.ค.
27

การนำเสนอวิสัยทัศน์ การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ ของผู้สมควรได้รับตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ ที่จะนำพาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ของผู้สมควรได้รับตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/107385

ธ.ค.
27

แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องช่วงปีใหม่

ธ.ค.
24

หารือแนวทางการลงนามความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการเพื่อการยกระดับชุมชน ตำบลสามโคก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประภาส ทองรัก ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการฯ และอาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลสามโคก ท่านนิรันดร์ ใจป้ำ ปลัดเทศบาลตำบลสามโคก คุณชาญชัย สุรวัฒนาประเสริฐ​ และคณะทำงานของเทศบาลฯ ร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (ปี 2564) ถอดบทเรียนโครงการฯ ปัญหา/อุปสรรค และแผนการดำเนินการโครงการฯ ระยะที่ 2 และหารือแนวทางการลงนามความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการเพื่อการยกระดับชุมชน ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/107364

Older posts «