โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 8–12 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง ST 1–308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา