ธ.ค.
27

สมัครเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักปฏิบัติ พัฒนา นวัตรกร และสร้างสรรค์นวัตกรรม”

ธ.ค.
21

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบสอบตรง (กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)

Read the rest of this entry »

ม.ค.
27

การหารือเกี่ยวกับการจัดทำ/ต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมประชุมหารือกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำ/ต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ครอบคลุม ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (๒) โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร และการให้ความอนุเคราะห์จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดในเวทีระดับประเทศ ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/?p=107639

ม.ค.
21

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.15 – 12.05 เวลา และ 14.00-14.55 น. ผ่านระบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/?p=107625

ม.ค.
20

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 09.20 เวลา 10.20 – 11.10 น. และ 13.05-13.55 น. ผ่านระบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/?p=107601

ม.ค.
20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (screening)โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200

ม.ค.
18

พิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ฯ ประจำปี 2564  มอบเข็มที่ระลึก โล่ และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจำปี 2564 และมอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://sci.rmutt.ac.th/photo/107506 Read the rest of this entry »

ม.ค.
17

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสามคร ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 09.20 และ 14.55-15.45 น. ผ่านระบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/107480

ม.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

ม.ค.
05

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอกรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 นั้น

บัดนี้ การพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 ราย โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัทธ์ จงสวัสดิ์

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว นำเสนอกรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ ในการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อสภามหาวิทยาลัยระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที ให้ตอบข้อซักถามต่อสภามหาวิทยาลัยและใช้เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับเดียวกับที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว โดยไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมข้อมูล ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ธ.ค.
30

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-9.25 น. 10.20-11.15 น. และ 11.15-12.10 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet.

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://sci.rmutt.ac.th/photo/107468

ธ.ค.
29

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 10.20 น. ผ่านระบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/107458

Older posts «